Vitamin B9 – Folsyra

Publicerat av Simon den

Vitamin B9, eller folat, är en del av vitamingruppen B-komplex. Precis som alla B-vitaminer spelar folat en viktig roll i cellmetabolismen och energiproduktionen.

Mer specifikt så bidrar folat till DNA- och RNA-syntesen, som är särskilt viktig under perioder av snabb tillväxt (t.ex. under graviditet och pubertet). Folat hjälper också till att kontrollera nivåerna av homocystein, som om de blir för höga kan leda till ett antal kroniska tillstånd inklusive cancer, hjärtsjukdomar, depression och diabetes.

Vitamin B9, även känd som folat, är en vattenlöslig livsviktig B-vitamin (R).

Namnet folat kommer från det latinska namnet folium vilket betyder ”blad”, eftersom det hittas i många bladväxter. De bästa kostkällorna till folat är gröna bladgrönsaker, juice på citrusfrukter samt baljväxter (R,R2).

Folat finns i flera kemiska former. De förekommer naturligt i kosten och i kroppen i form av metaboliskt aktiva derivat av tetrahydrofolat (t.ex., 5-methyltetrahydrofolat) (R).

Däremot har folsyra, den syntetiska formen av vitamin B9, ingen fysiologisk aktivitet om den inte konverteras till folat. Detta sker huvudsakligen i levern, där folsyra konverteras till tetrahydrofolat (THF) med hjälp av enzymet dihydrofolatreduktas (DHFR) (R).

5-metyltetrahydrofolat (5-MTHF), den dominerande formen av cirkulerande folat, har många viktiga funktioner i kroppen inklusive syntes av nukleinsyror och aminosyror, konvertering av aminosyror, DNA-/RND-replikation och –metylering samt att fungera som en kofaktor vid vissa biologiska reaktioner (R).

Personer med MTHFR-polymorfism behöver mer folat än andra.

Hälsofördelar med folat

1) Folat stödjer en hälsosam graviditet och fosterutveckling

Folat spelar en avgörande roll vid celltillväxten under den embryonala fasen av fostrets utveckling (R).

Låga folatnivåer hos gravida kvinnor förknippas med fetala avvikelser såsom neuralrörsdefekter (t.ex. ryggmärgsbråck och anencefali) (R).

Många kliniska studier visar att risken för neuralrörsdefekter (NTD) minskar väsentligt (med upp till 50-60%) hos kvinnor som intar folsyra innan befruktningen (R,R2).

Andra studier visar att folsyra kan minska risken för medfödda hjärtfel, läppspalt och andra avvikelser om det intas tillsammand med ett multivitamintillskott under perioden före befruktning (R,R2).

Tillskott i form av folsyra hos gravida kvinnor kan också förlänga den genomsnittliga gestationsåldern (graviditens längd), öka barnets födelsevikt och minska risken för förtidsbörd (R,R2).

Läs mer  Inositol (Vitamin B8)

2) Folat kan minska risken för cancer

Som en viktig kofaktor för bildandet av nukleinsyra har folat en viktig roll i DNA-syntesen, repatationen och stabiliteten (R).

Som koenzym reglerar folat också DNA-metyleringen, som är viktig för att kontrollera genuttryck och celldifferentiering. Avvikelser från denna process har kopplats till utveckling av mutationer och cancer (R).

Låga folatnivåer i blodet förknippas med visa typer av cancer (R).

En folatrik diet har visat sig minska risken för många olika cancertyper (t.ex. bröst-, bukspottkörtel-, tarm-, lung- och matstrupscancer) i ett antal observationsstudier (R,R2,R3,R4,R5,R6).

Men ett överskott av folsyra (utöver intag via en normal kost) kan faktiskt påskynda tumörtillväxten hos cancerpatienter, vilket indikerar att den cancerförebyggande effekten av folat påverkas av doseringen (R).

Effekten av folat när det gäller att hämma cancerutvecklingen verkar också vara beroende av celltransformationen vid tidpunkten för den första exponeringen för folat. När det gäller tjocktarmscancer hos djur upptäcktes att folsyratillskott förebygger cancerutvecklingen i normal vävnad men främjar tumörtillväxten i redan existerande områden med onormal vävnadstillväxt (R,R2,R3).

Därför är en avvägning av både dos och tidpunkt för folattillskott avgörande för att förhindra tillväxt av cancervävnad (R).

3) Folat kan förebygga hjärtsjukdomar

Förhöjda koncentrationer av homocystein i blodet länkas till en ökad risk för åderförkalkning och hjärtsjukdom (R).

Höga doser av folattillskott upptäcktes vara effektivt för att reducera nivåerna av homocystein och förbättra blodkärlens funktion hos patienter med kranskärlssjukdomar (R,R2).

I en annan studie hade män med ett högre intag av folat via kosten lägre risk för att drabbas av stroke och hjärtinfarkt (R).

4) Folat fungerar som en antioxidant

I ett antal laboratorieundersökningar har det visat sig att folsyra effektivt avlägsnar fria radikaler (jämförbart med C- och E-vitamin) (R,R2).

Hos råttor som exponerats för arsenik kunde folsyratillskott lindra effekten av DNA- och mitokondrieskador genom att hämma oxidativa biomarkörer (dvs. malondialdehyd (MDA), kväveoxid (NO) och hydroxylradikal (OH-) och öka antioxidantenzymernas (t.ex. SOD och katalas) aktivitet (R).

5) Folat förbättrar hjärnans funktion

Folat är avgörande för att hjärnan ska kunna utvecklas och fungera normalt (R).

Låga nivåer av folat i blodet korrelerar med symtom på kognitiva försämringar hos äldre, personer med epilepsi och psykiatripatienter (R,R2).

De associeras också med degeneration av hjärnbarken, det område i hjärnan som koordinerar inlärning och minnesfunktioner (R).

Detta beror förmodligen på ökade nivåer av homocystein (folat är en kofaktor i reaktionen som bidrar till att omvandla homocystein till metionin), som är giftigt för nervcellerna och länkas till neurodegenerativa tillstånd inklusive Alzheimers sjukdom, stroke och epileptiska anfall (R,R2).

Hos djurmodeller med hjärnhinneinflammation (när hjärnan- och ryggmärgens skyddande membran blir inflammerat), bevarade ökade folatnivåer minnesfunktionen och skyddade mot oxidativa skador på frontalloben (R).

Vid intag av folattillskott på kort sikt hos äldre vuxna med milda kognitiva funktionshinder förbättrades också personernas IQ, korttidsminne och motoriska färdigheter väsentligt (R).

Läs mer  16 Bevisade Hälsofördelar med Vitamin B9 (Folat)

6) Folat hjälper till vid tillverkningen av röda blodkroppar

Folat krävs för replikering och delning av röda blodkroppar, och brist kan leda till megaloblastisk anemi (ett tillstånd som karaktäriseras av färre och större blodkroppar) (R,R2).

Detta tillstånd kan reverseras genom behandling med folsyra (R).

7) Folat verkar naturligt antidepressivt

Deprimerade patienter har lägre folatnivåer (R).

Folat är inblandat i syntesen av serotonin och dopamin. En obalans i dessa neurotransmittorer kan leda till utvecklingen av depression och ångeststörningar (R).

Folsyra har en stimulerande effekt på de serotonerga receptorerna i hjärnan och förbättrar upptaget av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) hos deprimerade patienter (R,R2,R3).

Ökade folatnivåer hos personer med ätstörningar medförde väsentliga förbättringar av de depressiva symtomen (R).

8) Folat kan förhindra syn- och hörselförlust

En studie på äldre visade att högre intag av folat kan minska risken för åldersrelaterad hörselförlust (R).

Åldersförändringar i gula fläcken (AMD) är en av de största orsakerna till blindhet hos äldre amerikaner. I en studie upptäcktes att ett kombinerat intag av folsyra/vitamin B6/vitamin B12 under sju år minskade risken för AMD med 35% till 40% hos kvinnor med hög risk för att utveckla hjärtsjukdom (R).

9) Folat har föryngrande egenskaper

 

En låg dos av folsyra upptäcktes öka rundmaskars (Caenorhabditis elegans) livslängd genom att främja motståndsfaktorer för oxidativ stress, vilket indikerar att folsyra också kan vara användbart för att fördröja åldringsprocessen hos människor (R).

10) Folat främjar fertiliteten

Folatets roll i DNA-syntesen är avgörande för den embryonala utvecklingen och överlevnaden (R,R2).

Det har upptäckts att tillfällig folatbrist hos marsvin gör att reproduktionsförmågan minskar dramatiskt (R).

Polymorfism i folatets signalvägsgener (dvs. MTHFR) tros bidra till fertilitetskomplikationer hos kvinnor (R).

Folatkoncentrationer i den follikulära vätskan har ett samband med större

chans till befruktning, förbättrad äggcellskvalitet, större antal mogna äggceller och större antal levande födda barn hos kvinnor som genomgår infertilitetsbehandling (R,R2).

Vid manlig infertilitet upplevdes en ökning av spermieantalet med 74% efter kombinerad behandling med folsyra och zink (R).

Högre intag av folat förknippas med lägre halt av onormal sperma (som kan hindra befruktningen) hos män (R).

11) Folat botar arsenikförgiftning

Kronisk arsenikexponering kan öka risken för cancer, hjärtsjukdom och stroke.

En studie av arsenikexponerade vuxna visade att folsyratillskott kunde sänka arseniknivåerna i blodet genom att underlätta urinutsöndringen av arsenik (R).

12) Folat kan förbättra autismspektrumstörningar

Eftersom folat krävs för hjärnans utveckling hos foster har brister förknippats med en väsentligt ökad risk för störningar i den neurologiska utvecklingen, inklusive autism och schizofreni (R,R2,R3).

Många studier av barns utveckling avslöjar ett omvänt förhållande mellan folsyratillskott före födseln och risken för autism, språkförseningar och sociala problem hos barn (R,R2,R3,R4)

Läs mer  Vitamin B2 – Riboflavin

Tillskott av folinsyra (en annan form av folat) hos autistiska barn med låga nivåer av folat i hjärnan resulterade i en förbättring av symtomen och en minskning av de oxidativa biomarkörerna (som är inblandade i utvecklingen av autism) (R,R2,R3).

13) Folat stärker immunförsvaret

En ökad känslighet för infektioner observeras ofta hos människor och djur med folatbrist (R).

Klinisk folatbrist visar sig ofta som megaloblastisk anemi, ett tillstånd som orsakar nedsatt immunförsvar (som främst påverkar den cell-medierade immuniteten).

Att rätta till folatbristen med tillskott återställer immunförsvarets funktion hos drabbade patienter (R).

En folatrik diet visade sig kunna reversera åldersrelaterade förändringar i T-cellsproliferationen och cytokinproduktionen hos råttor, vilket medför att folsyra kan användas av äldre för att öka motståndskraften mot infektioner (R).

14) Folat minskar leverskador

 

Studier på djur och människor visar på ett orsakssamband mellan låga nivåer av folat i blodet och oxidativ stress, leverskador och cancer (R).

Överdrivet intag av alkohol är en välkänd riskfaktor för leversjukdom och cancer. Intag av folsyra har visats motverka alkoholens skadliga effekt på levern, troligen genom att bidra till att upprätthålla nivåerna av metionin och glutation (som båda är viktiga för avgiftning av levern) (R,R2,R3,R4,R5).

15) Folat förbättrar njurfunktionen

En studie på patienter med kronisk njursvikt visade att en kombination av enalapril (blodtrycksmedicin) och folsyra var mer effektivt för att fördröja nedsatt njurfunktion än endast enalapril. Studien rekommenderar användning av folsyra för att fördröja sjukdomsförloppet vid kronisk njursvikt hos patienter med folatbrist (R).

Folsyratillskott ökade också överlevnadsfrekvensen hos patienter med terminal njursvikt genom att lindra försämringen av njurfunktionen och andra komplikationer vid njursvikt (R).

16) Folat kan stärka skelettet

Folatbrist förknippas med minskad benmineraltäthet och en ökad risk för benfrakturer (R,R2).

Folatbrist i mänskliga osteoklaster (celler som bryter ned benvävnad) resulterade i aktivering av benförlust (förlust av benvävnad) (R).

Kväveoxidsyntas är ett enzym som bidrar till att upprätthålla bentätheten genom att stimulera bildningen av benvävnad och förhindra benförlust. Folat kan fungera som en kofaktor för detta enzym (i brist på dess faktiska kofaktor, tetrahydrobiopterin) och främja kväveoxidaktiviteten i bencellerna vilket upprätthåller bentätheten (R).

Säkerhet, risker, dosering, interaktioner

Säkerhet

Eftersom folsyra är vattenlösligt försvinner det lätt ur kroppen via urinutsöndringen vilket gör risken för förgiftning relativt låg (R).

Höga doser av folat (15 mg/dag) under en månad har förknippats med sömnstörningar, mental förvirring och gastrointestinala symtom hos friska personer (R).

Höga doser av folsyra kan ha en maskeringseffekt vid diagnos av anemi som är orsakad av brist på vitamin-B12 (R).

Interaktioner

Alkohol försämrar tarmabsorptionen av folat (R).

Stora doser (t.ex. 3 900 mg/dag) av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (aspirin, ibuprofen, och acetaminophen) kan hämma absorptionen och metabolismen av folat (R).

Kronisk användning av antikonvulsiva läkemedel kan påverka folatabsorptionen (R).

Folsyra minskar de toxiska biverkningarna av metotrexat (ett kemoterapeutiskt- och immunosuppressivt läkemedel) utan att påverka dess verkan (R).

C-vitamin kan förbättra folatets biotillgänglighet genom att begränsa dess nedbrytning i magsäcken (R).

En brist på vitamin-B12 eller järn kan maskeras av ett överskott av folsyra (R).

Kategorier: B-VitaminerB9

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *